Algemene privacyverklaring

Inhoudsopgave

1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
2 Welke gegevens worden verzameld?
3 Is het verplicht gegevens te verstrekken?
4 Welke cookies worden gebruikt?
5 Voor welk doel en op grond van welke wetgeving worden mijn gegevens verzameld?
     5.1 Technische functionaliteit van de sollicitatieportal en genereren van logbestanden
          5.1.1 Manier en doel van de gegevensverwerking
          5.1.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
          5.1.3 Duur van de opslag
          5.1.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
     5.2 Website tracking met Google Analytics
          5.2.1 Manier en doel van de gegevensverwerking
          5.2.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
          5.2.3 Duur van de opslag
          5.2.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
     5.3 De integratie van sociale media plug-ins
          5.3.1 Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking
          5.3.2 Wettelijke basis van de gegevensverwerking
          5.3.3 Bewaartijd
          5.3.4 Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
     5.4 Online sollicitatie
          5.4.1 Manier en doel van de gegevensverwerking
          5.4.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
          5.4.3 Duur van de opslag
          5.4.4 Bezwaar en mogelijkheden voor verwijdering
     5.5 Kandidatenpool
          5.5.1 Manier en doel van de gegevensverwerking
          5.5.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
          5.5.3 Duur van de opslag
          5.5.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
     5.6 Meldingen
          5.6.1 Manier en doel van de gegevensverwerking
          5.6.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
          5.6.3 Duur van de opslag
          5.6.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
     5.7 Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
6 Wie zal mijn gegevens ontvangen?
7 Worden mijn gegevens buiten de EU/EER verwerkt (doorgifte aan derde landen)?
8 Welke privacyrechten heb ik?
9 In welke mate wordt er gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering?


Privacyverklaring voor online sollicitaties
Op deze sollicitatieportal kunt u online uw sollicitatie indienen voor een vacature bij een bedrijf van de Bertelsmann Group (hierna “bedrijf van de Bertelsmann Group”) of een stichting van de Bertelsmann Foundation (hierna “Bertelsmann Foundation”). Uw sollicitatie bevat persoonsgegevens (hierna “gegevens”) en om die reden zijn er privacywetten van toepassing, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) van de EU.
Met het oog op de eerlijke en transparante verwerking van uw gegevens moet u worden geïn-formeerd over het bestaan van de afzonderlijke verwerkingsprocessen en welk doel deze hebben voor de verwerking van uw online sollicitatie. Technische en organisatorische beveili-gingsmaatregelen beschermen uw gegevens tegen incidentele en intentionele manipulatie, verlies, vernietiging en onbevoegde toegang.
De volgende privacyverklaring is wereldwijd van toepassing op de sollicitatieportal, zowel bin-nen als buiten de EU, en voldoet aan de vereisten van artikel 12 tot en met 14 van de AVG. Deze artikelen worden aangevuld door de privacyverklaring in de specifieke vacature (hierna “hoofdinformatie”). Waar nodig wordt verwezen naar plaatselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van gegevens van sollicitanten uit landen in en buiten de EU.

Wij behouden ons het recht voor om deze kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen en zullen alle vereiste kennisgeving(en) van de wijziging verstrekken voor zover van toepas-sing. We zullen de herziene kennisgeving op dit portaal plaatsen of de wijziging aankondigen op de startpagina van de site. U kunt bepalen wanneer de Verklaring werd herzien door te verwijzen naar de legenda “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze kennisgeving. Eventuele wijzi-gingen worden van kracht na het plaatsen van de herziene kennisgeving, behalve in geval van eventuele toepasselijke kennisgevingsvereisten. Door het portaal na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, kunt u er-voor kiezen om het portaal niet te blijven gebruiken

1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 te Gütersloh (Duitsland) is verantwoordelijk voor de werking van de sollicitatieportal en de verwerking van uw gege-vens wanneer u solliciteert naar een specifieke functie bij Bertelsmann SE & Co. KGaA of wanneer u toestemt deel uit te maken van de kandidatenpool.
Daarnaast zijn de bedrijven van de Bertelsmann Group of de stichtingen van de Bertelsmann Foundations die de sollicitatieportal gebruiken voor online sollicitaties, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van het specifieke sollicitatieproces. Als regel geldt dat het bedrijf van de Bertelsmann Group of de stichting van de Bertelsmann Foundation die de vacature heeft geplaatst, verantwoordelijk is. Met uitzondering van Bertelsmann SE & Co. KGaA, die in deze context handelt op basis van een privacy-overeenkomst, heeft geen enkel ander bedrijf van de Bertelsmann Group en geen enkele andere stichting van de Bertelsmann Foundation toegang tot uw gegevens. Wanneer u echter solliciteert op een traineeprogramma, een vaca-ture die openstaat voor de gehele Bertelsmann Group of meerdere stichtingen van de Ber-telsmann Foundation, of wanneer u toestemt deel uit te maken van de kandidatenpool, kun-nen in bijzondere gevallen meerdere bedrijven van de Bertelsmann Group of meerdere stich-tingen van de Bertelsmann Foundation verantwoordelijk zijn en toegang krijgen tot uw gege-vens. De bedrijfsnaam en het adres van het verantwoordelijke bedrijf van de Bertelsmann Group of de verantwoordelijke stichting van de Bertelsmann Foundation worden vermeld in de hoofdinformatie boven aan de vacature.
U kunt de privacymanager van Bertelsmann SE & Co. KGaA bereiken via het bovenstaande postadres of via datenschutz@bertelsmann.de. Neem rechtstreeks contact op met de priva-cymanager van het respectieve verantwoordelijke bedrijf of de verantwoordelijke stichting om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot gegevensbescherming snel en correct in behandeling wordt genomen. Deze informatie staat ook vermeld in de hoofdinformatie over de vacature.

2 Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer u de sollicitatieportal bezoekt, verzamelt de computer automatisch informatie (hierna “toegangsgegevens”). De toegangsgegevens kunnen bestaan uit informatie over het browsertype, de browserversie, het besturingssysteem, de internetprovider, de datum en het tijdstip waarop van de sollicitatieportal wordt gebruikgemaakt, eerder bezochte websites, websites die voor het eerst zijn bezocht en het IP-adres van uw computer.
Wanneer u online wilt solliciteren, moet u een sollicitatieprofiel aanmaken. Om een sollicitatie-profiel aan te maken, moet u uw voor- en achternaam, woonadres en e-mailadres opgeven en een gebruikersnaam en wachtwoord instellen. Het uploaden van documenten of informatie over uw academische en/of professionele achtergrond, kwalificaties, vaardigheden, talen-kennis, bereidheid om te reizen en uw mobiliteit is niet verplicht om u te registreren. Uw sollici-tatieprofiel is geldig voor alle online sollicitaties via de sollicitatieportal, zodat u eenvoudig kunt solliciteren naar beschikbare functies.
Wanneer u solliciteert naar een specifieke functie, wordt u naast algemene profielinformatie ook gevraagd om functiespecifieke informatie. De algemene profielinformatie kan ook wor-den gebruikt voor andere online sollicitaties, maar de functiespecifieke informatie wordt bij elke online sollicitatie opnieuw verzameld en verwerkt.
De verplichte velden worden meestal aangeduid met een asterisk (*). Alle overige velden zijn niet-verplicht.
Wanneer een sollicitatieprocedure wordt uitgevoerd, kunnen naast het profiel van de sollicitant ook andere gegevens worden verzameld, zoals communicatie (bijvoorbeeld e-mails), evalua-ties (bijvoorbeeld resultaten van een evaluatiecentrum of bekwaamheidstests) of financiële gegevens (bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen), indien dit wettelijk of contractueel vereist is of indien u uw toestemming daartoe hebt verleend. Deze gegevens worden in de regel niet via de sollicitatieportal verwerkt.

3 Is het verplicht gegevens te verstrekken?
U bent verplicht gegevens te verstrekken indien deze volgens de wet of het (voorlopige) contract verwerkt moeten worden. Voor uw online sollicitatie moet u het bedrijf van de Bertels-mann Group of de stichting van de Bertelsmann Foundation de gegevens verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van uw professionele vaardigheden en voor het nemen van een beslissing over uw sollicitatie, of de gegevens die het bedrijf van de Bertelsmann Group of de stichting van de Bertelsmann Foundation verplicht is om te verzamelen. Zonder deze gegevens kunt u zich niet registreren en komt u niet in aanmerking om online te solliciteren.
Voor zover de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van juridische overwegingen, bent u in principe niet verplicht om ons uw gegevens te verstrekken.

4 Welke cookies worden gebruikt?
De sollicitatieportal is een websiteservice. Voor het bieden van de services worden functionele en optionele cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer wor-den opgeslagen wanneer u de sollicitatieportal bezoekt. De opgeslagen cookies worden toegewezen aan de browser die u gebruikt. Wanneer u de sollicitatieportal opnieuw bezoekt, stuurt de internetbrowser de inhoud van de cookies terug, zodat uw browser kan worden her-kend. Functionele cookies zorgen ervoor dat de technologie en functies van de sollicitatie-portal werken en de portal eenvoudig kan worden gebruikt. Optionele cookies worden ge-bruikt om het aanbod aan vacatures op de sollicitatieportal te optimaliseren door gebruikersgedrag te registreren en te analyseren.
De cookies zijn gedurende een bepaalde periode geldig (bijvoorbeeld tot het verlopen van de browsersessie) en worden na deze periode verwijderd (zogenoemde “sessiecookies”). Daar-naast kunt u cookies in de browserinstellingen naar wens configureren en verwijderen. Wan-neer u cookies na korte tijd verwijdert, kan dit tot gevolg hebben dat het aanbod op de sollicitatieportal slechts een beperkte periode beschikbaar is. Het kan er ook toe leiden dat de portal minder gebruiksvriendelijk wordt.

5 Voor welk doel en op grond van welke wetgeving worden mijn gegevens verzameld?
Het doel van de gegevensverzameling kan voortkomen uit technische, contractuele of wette-lijke vereisten, of indien nodig uit eerder verleende toestemming. De in Hoofdstuk 2 genoem-de gegevens worden verwerkt voor

  • functionaliteit en beveiliging,
  • website tracking met Google Analytics,
  • online solliciteren,
  • de kandidatenpool en
  • meldingen.

Op de sollicitatieportal worden geen gegevens verwerkt voor andere doeleinden.

5.1 Technische functionaliteit van de sollicitatieportal en genereren van logbe-standen
5.1.1 Manier en doel van de gegevensverwerking

De toegangsgegevens die worden genoemd in Hoofdstuk 2 worden automatisch geregistreerd door het computersysteem van de computer die om toegang tot de site verzoekt. Dit geschiedt op het moment dat toegang wordt verkregen en tijdens het gebruik van de site. De gegevens worden opgeslagen en zijn snel oproepbaar ten behoeve van de functionaliteit van de sollicitatieportal, het uitvoeren van beveiligingsanalyses en de verdediging tegen aanvallen. De serverlogbestanden die deel uitmaken van deze gegevens worden doorgaans niet samen met andere gegevens opgeslagen. De serverlogbestanden worden gebruikt voor statistische evaluaties om technische fouten te analyseren en corrigeren, aanvallen en pogingen tot frau-de af te weren en de functionaliteit van de website te optimaliseren.

5.1.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor het verzamelen van persoonlijke serverlogbestanden is artikel 6 para-graaf 1 (f) van de AVG. Garanderen van de functionaliteit, uitvoeren van veiligheidsanalyses en voorkomen van risico’s zijn legitieme belangen.

5.1.3 Duur van de opslag
Nadat een verzoek om toegang tot de sollicitatieportal is verstuurd, worden de serverlogbe-standen opgeslagen op de webserver waarmee de sollicitatieportal is verbonden. Het IP-adres dat in de logbestanden is opgeslagen, wordt na uiterlijk 7 dagen gewist. Evaluaties worden tijdens deze opslagperiode uitsluitend in het geval van een aanval uitgevoerd.

5.1.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in logbestan-den, mits u daarvoor een bijzondere reden hebt. Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, neemt u onder vermelding van de redenen contact op met het verantwoordelij-ke bedrijf van de Bertelsmann Group of de stichting van de Bertelsmann Foundation. 

5.2 Website tracking met Google Analytics
5.2.1 Manier en doel van de gegevensverwerking

Voor de sollicitatieportal wordt gebruikgemaakt van de service voor website tracking van Google Analytics. Google Analytics is een product van Google Inc. Google Analytics maakt een gebruikersprofiel met pseudoniem aan om de gebruiksvriendelijkheid van de sollicitatie-portal te optimaliseren. Uw toegangsgegevens worden geregistreerd in overeenstemming met Hoofdstuk 2 en het gebruiksgedrag wordt geëvalueerd met behulp van optionele cookies in overeenstemming met Hoofdstuk 4. Persoonlijke identificatie is doorgaans geen vereiste voor website tracking. Wanneer uw toegangsgegevens worden verzameld, wordt het opgeslagen IP-adres daarom ingekort voordat het wordt doorgestuurd naar Google Inc., zodat uw identi-teit niet kan worden afgeleid. Het gebruikersprofiel met pseudoniem wordt na verzending van de toegangsgegevens geëvalueerd om de gebruiksvriendelijkheid van de sollicitatieportal te optimaliseren. De gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google Inc. Een contract voor orderverwerking garandeert dat Google Inc. de gegevens uitsluitend volgens bepaalde instructies verwerkt.
Voor meer informatie over gegevensverwerking met Google Analytics raadpleegt u het priva-cybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5.2.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de registratie en evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen is artikel 6 paragraaf 1 (f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang is de optimalisatie van de gebruiks-vriendelijkheid van de website.

5.2.3 Duur van de opslag
De pseudonieme gebruikersprofielen worden meestal bewaard tot u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan. De maximale opslagperiode is 26 maanden.

5.2.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de services voor website tracking door uw browserinstellingen te wijzigen en/of op de volgende link te klikken en de beschikbare plug-ins voor uw browser te installeren:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.3 De integratie van sociale media plug-ins
5.3.1 Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking

Op het sollicitantenportaal zijn plug-ins van sociale netwerken geïntegreerd. Momenteel ge-bruiken we de volgende plug-ins: Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Stum-bleupon, Tumblr, Twitter, VK, WhatsApp en Xing. Om de volledige gegevenscontrole bij u te laten, gebruiken we de functie Shariff. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie in principe geen persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar de provi-ders van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in is herkenbaar aan het teken op het picto-gram boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop recht-streeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en dit hierdoor activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u de betref-fende website van ons online aanbod hebt opgevraagd. Daarnaast worden verdere gegevens, met name uw IP-adres, verzonden. Door de plug-in te activeren, worden ook persoonlijke gegevens van u doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen.
We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch kennen we de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwer-king en de bewaartermijnen. Ook over het verwijderen van de verzamelde gegevens door het betreffende netwerk hebben we geen informatie. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van het betreffende netwerk.
- http://www.facebook.com/policy.php
- https://www.google.com/policies/privacy/
- http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
- https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
- https://www.reddit.com/wiki/privacypolicy
- https://mix.com/privacy
- https://www.tumblr.com/privacy/de
- https://twitter.com/privacy
- https://vk.com/terms
- https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

5.3.2 Wettelijke basis van de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1 f DSGVO. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om onze bedrijfsprofielen in de sociale netwerken te bezoeken, om vacature-aanbiedingen te delen en zo te communiceren met andere gebruikers. Verbete-ring van de aanbiedingen en gebruikersvriendelijkheid zijn de legitieme belangen.

5.3.3 Bewaartijd
In het sollicitantenportaal worden in dit kader geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie over de opslagduur van uw gegevens het privacybeleid van de respectievelijke sociale netwerken.

5.3.4 Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
Het gebruik van de plug-ins is vrijwillig en vindt uitsluitend plaats als u op de plug-in klikt en zo toegang krijgt tot het individuele sociale-medianetwerk. Meer informatie over de bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid vindt u in het privacybeleid van de respectievelijke sociale netwer-ken.

5.4 Online sollicitatie
5.4.1 Manier en doel van de gegevensverwerking

Met het aanmaken van uw sollicitatieprofiel en de ontvangst van uw online sollicitatie voor een specifieke vacature worden uw gegevens in het kader van de wervingsprocedure ver-werkt. In het stadium van de procedure waarin u een arbeidscontract tekent of een arbeidsre-latie aangaat, heeft uw toekomstige werkgever er belang bij om zich ervan te verzekeren dat u over de benodigde professionele competenties beschikt en geschikt bent voor de specifieke functie. De omvang van de gegevensverwerking, de sollicitatieprocedure zelf en de methode (bijvoorbeeld telefonisch sollicitatiegesprek, evaluatiecentrum, persoonlijk sollicitatiegesprek) zijn afhankelijk van de vereisten van de specifieke vacature. Ze zijn tevens afhankelijk van de personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking en dientengevolge toegang hebben tot uw gegevens. Deze personen zijn doorgaans medewerkers van de personeelsafdeling (ook bekend als “recruiters”), supervisors en in sommige gevallen ook specialismemanagers. Af-hankelijk van het land en de functie kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door leden van de ondernemingsraad of leden van belangenverenigingen voor zwaar gehandicapte werknemers die zich beroepen op hun recht op medezeggenschap. Indien, daarnaast, nog andere personen of instanties (zoals serviceproviders) toegang hebben tot uw gegevens, ge-beurt dat altijd op basis van een contractuele geheimhoudingsverklaring en/of privacyverkla-ring.

5.4.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in de online applicatie is artikel 6 para-graaf 1 (b) van de AVG, een noodzaak voor de beslissing over de kandidaat en de rechtvaar-diging voor een arbeidscontract. Daarnaast is de plaatselijke rechtsgrond voor de verwerking van gegevens over sollicitanten van toepassing indien het land waarin de privacymanager werkzaam is, een dergelijke wet handhaaft conform artikel 88 paragraaf 1 van de AVG. U kunt deze en andere plaatselijke rechtsgronden van landen buiten de EU hier inzien.

Om ervoor te zorgen dat er geen fondsen of andere economische voordelen worden ver-strekt voor terroristische doeleinden, worden uw persoonsgegevens beoordeeld in het kader van een zogenaamde screening op terreurlijsten. De respectieve rechtsgrond is afhankelijk van het land waarin u uw sollicitatie indient.

5.4.3 Duur van de opslag
Uw gegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor het tot stand komen van de arbeidsrelatie. De online sollicitatie en daarmee tevens het doel van de gegevensverwerking voor de specifieke sollicitatieprocedure eindigt met de beslissing over de sollicitatie. Wanneer de wettelijke bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten verloopt, worden uw gegevens gewist. De wettelijke bewaartermijn is afhankelijk van de toepasbare plaatselijke wetgeving die geldt voor de privacymanager.
Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken om naar verschillende functies te solliciteren en u aanvullende functies te bieden, zoals deelname aan de kandidatenpool, is uw sollicitatieprofiel tijdens of na het online sollicitatieproces ook geldig voor andere online sollicitaties via de solli-citatieportal. De algemene profielgegevens worden opgeslagen en gebruikt, de functiespeci-fieke gegevens worden gewist volgens de bovenstaande bewaartermijnen. Het sollicitatiepro-fiel wordt automatisch gewist wanneer u het meer dan 5 maanden na afronding van uw (laat-ste) online sollicitatie niet meer hebt gebruikt. U wordt via e-mail ruim van tevoren geïnfor-meerd over de geplande verwijdering van uw profiel en u hebt de mogelijkheid de bewaar-termijn 6 maanden te verlengen door het sollicitatieprofiel te gebruiken.

5.4.4 Bezwaar en mogelijkheden voor verwijdering
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het nemen van een beslissing over uw sollicitatie. Het is om deze reden niet mogelijk om bezwaar te maken.

5.5 Kandidatenpool
5.5.1 Manier en doel van de gegevensverwerking

Ongeacht de individuele online sollicitatie wordt u tijdens de registratie in de gelegenheid ge-steld om deel te nemen aan de wereldwijde kandidatenpool. Deelname in de kandidatenpool geschiedt alleen met uw toestemming, die u tijdens de registratie kunt geven. Dankzij deze toestemming kunnen alle recruiters van Bertelsmann en de Bertelsmann Foundations die daartoe bevoegd zijn, toegang krijgen tot uw sollicitatieprofiel om het te controleren voor ge-schikte vacatures. Hierbij wordt alleen gekeken naar uw algemene profielinformatie en expli-ciet niet naar de functiespecifieke vereisten wanneer u midden in een of meer sollicitatiepro-cedures zit. De controle wordt bovendien handmatig uitgevoerd en berust niet op geautomati-seerde individuele besluitvorming of profilering. In geval van een geschikte vacature kan er contact met u worden opgenomen door het bedrijf van de Bertelsmann Group of de stichting van de Bertelsmann Foundation die verantwoordelijk is voor de geplaatste vacature, mits u, naast uw toestemming voor zichtbaarheid (zie Hoofdstuk 5.5 voor verdere informatie), ook toestemming hebt verleend voor meldingen met betrekking tot uw loopbaan. Vervolgens is de keuze aan u of u wel of niet wilt solliciteren. Wanneer een sollicitatie is ontvangen, worden uw gegevens verwerkt in overeenstemming met Hoofdstuk 5.3.
De Bertelsmann Group heeft bedrijven verspreid over de hele wereld. Toegang kan daarom ook plaatsvinden van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (hierna “EU/EER”), zoals de VS of Brazilië (hierna “doorgifte aan derde landen”). De AVG is in eer-ste instantie uitsluitend van toepassing in de EU/EER. Er kan daarom geen garantie worden gegeven voor een adequate wereldwijde gegevensbescherming. Er worden echter maatrege-len ontwikkeld om een vergelijkbare mate van gegevensbescherming te bieden voor derde landen. Zo kunnen standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie bijvoorbeeld in aanmerking komen als geschikte garantie. Er kan bij wijze van uitzondering worden afgezien van elke vorm van garantie, indien u hiervoor toestemming verleent. Toestemming voor de doorgifte van gegevens binnen de groep bedrijven en binnen de groep stichtingen geldt daar-om ook voor de doorgifte van gegevens aan derde landen, in overeenstemming met de wet-telijke vereisten van artikel 49 paragraaf 1 (a) van de AVG. Daarnaast heeft de Europese Commissie bepaalde derde landen aangemerkt als veilige derde landen. Er kan daarom ook voor deze landen worden afgezien van geschikte veiligheidsmaatregelen.

5.5.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor uw deelname aan de kandidatenpool is de toestemming, volgens artikel 6 paragraaf 1 (a) van de AVG. Daarnaast is de plaatselijke rechtsgrond voor de verwerking van gegevens over sollicitanten van toepassing indien het land waarin de privacymanager werkzaam is, een dergelijke wet handhaaft conform artikel 88 paragraaf 1 van de AVG. U kunt deze en andere plaatselijke rechtsgronden van landen buiten de EU hier inzien.
Deze toestemming wordt op vrijwillige basis verleend. Een weigering van toestemming of herroeping van uw toestemming heeft geen negatieve effecten op lopende sollicitatieprocedures.

5.5.3 Duur van de opslag
Uw deelname aan de kandidatenpool en daarmee de toegang van de recruiters vindt plaats tot u uw toestemming herroept en/of uw sollicitatieprofiel is verwijderd. Dit heeft geen invloed op de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot lopende sollicitatieprocedures. De wettelijke bewaartermijn is afhankelijk van de toepasbare plaatselijke wetgeving die geldt voor de verantwoordelijke persoon.

5.5.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
U kunt uw toestemming om in de toekomst deel uit te maken van de kandidatenpool te allen tijde herroepen door de toegang in de profielinstellingen te beperken.

5.6 Meldingen
5.6.1 Manier en doel van de gegevensverwerking

U hebt wanneer u zich registreert en via uw profielinstellingen de mogelijkheid om u aan te melden voor een nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief wordt u wekelijks per e-mail op de hoogte gehouden van actuele vacatures. De inhoud van de e-mails is in principe gericht op het vak-gebied van uw (eerste) online sollicitatie. De inhoud van de nieuwsbrief, dat wil zeggen de onderwerpen die u interesseren, kan optioneel worden uitgebreid of gewijzigd via uw profielin-stellingen. U kunt zich via uw profielinstellingen ook te allen tijde afmelden voor de nieuws-brief.
Naast de nieuwsbrief kunt u ook persoonlijk worden geïnformeerd over loopbaanmogelijkhe-den. Wanneer u deze optie tijdens de registratie of via uw profielinstellingen selecteert, kan de recruiter persoonlijk contact met u opnemen via e-mail om u te attenderen op actuele vacatu-res. Dit is uitsluitend de recruiter die toegang heeft tot het sollicitatieprofiel dat u gebruikt voor uw online sollicitatie. Als u heeft ingestemd met deelname aan de kandidatenpool, kunt u altijd contact opnemen met alle recruiters die toegangsrechten hebben. In dit geval zijn de beschrij-vingen in Hoofdstuk 5.5 van toepassing. U kunt de optie voor deze meldingen te allen tijde uitschakelen via uw profielinstellingen.
Beide opties voor meldingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Zowel de re-gistratie voor de nieuwsbrief als het contact over loopbaanmogelijkheden is vrijwillig en heeft geen invloed op de registratie of lopende sollicitatieprocedures.

5.6.2 Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in de meldingen is artikel 6 paragraaf 1 (f) van de AVG. De legitieme belangen liggen in de werving van sollicitanten en daarmee het invullen van openstaande functies.

5.6.3 Duur van de opslag
Uw gegevens worden opgeslagen om u meldingen te kunnen sturen, tot u uw sollicitatieprofiel deactiveert en/of tot uw sollicitatieprofiel wordt verwijderd. Dit heeft geen invloed op de wette-lijke bewaartermijnen met betrekking tot lopende sollicitatieprocedures. De wettelijke bewaar-termijn is afhankelijk van de toepasbare plaatselijke wetgeving die geldt voor de verantwoor-delijke persoon.

5.6.4 Herroeping en mogelijkheden tot verwijdering
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen toekomstige meldingen door meldingen via uw profielinstellingen uit te schakelen.

5.7 Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
In principe wordt er bij de gegevensverwerking via de sollicitatieportal bij de specifieke sollici-tatieprocedure geen rekening gehouden met bijzondere categorieën van persoonsgegevens. U moet daarom bij het uploaden van documenten zoals een motivatiebrief of cv geen bijzon-dere categorieën van persoonsgegevens vermelden.
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Conform de wettelijke vereiste onder de arbeidswetgeving, is het noodzakelijk de belangen-vereniging voor zwaar gehandicapte werknemers tijdens het sollicitatieproces recht van deel-name toe te kennen, indien een dergelijke vereniging bij de werkgever actief is. Daarom kan u tijdens de sollicitatieprocedure worden gevraagd of u wel of niet instemt met de deelname van de belangenvereniging voor zwaar gehandicapte werknemers. Hetzelfde geldt voor be-paalde eigenschappen, zoals zicht, fysieke conditie en behendigheid, indien deze voor het vervullen van de functie vereist zijn. Deze gegevens worden niet online op de sollicitatieportal verzameld, maar op een andere manier, zoals op papier. Deze gegevens worden bewaard en vernietigd in overeenstemming met privacywetgeving. 
De rechtsgrond voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens is artikel 9 paragraaf 2 b van de AVG, op voorwaarde dat de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitoefening van rechten of op de uitvoering van wettelijke verplichtingen op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een legitiem belang hebt bij een uitsluiting van de verwerking.

6 Wie zal mijn gegevens ontvangen?
Wanneer u online solliciteert, krijgen alleen personen die de specifieke beslissing over uw sol-licitatie maken of in aanzienlijke mate betrokken zijn bij deze beslissing, toegang tot uw gege-vens. Deze personen zijn doorgaans medewerkers van de personeelsafdeling (ook bekend als “recruiters”), supervisors en in sommige gevallen ook specialismemanagers.
Daarnaast kan het, in het kader van naleving van wettelijke verplichtingen op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor een specifiek sollicitatieproces noodzakelijk zijn dat werknemersvertegenwoordigers (de ondernemingsraad en de belangenvereniging voor zwaar gehandicapte werknemers) toegang krijgen tot uw solli-citatieprofiel.
De serviceproviders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het beheer van de sollicita-tieportal hebben ook toegang tot uw sollicitatieprofiel. Privacyovereenkomsten garanderen dat uw instructies worden gevolgd, de gegevens veilig zijn en dat uw gegevens vertrouwelijk wor-den behandeld.
De doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten Bertelsmann vindt plaats indien dit wettelijk vereist is of indien u hiervoor toestemming hebt verleend. Hetzelfde geldt voor ontvangers binnen de bedrijven van de Bertelsmann Group of stichtingen van de Bertelsmann Foundation, aangezien de privacywetgeving geen uitzondering maakt voor bedrijfsgroepen. In deze situa-ties kunnen de volgende ontvangers toegang krijgen tot uw sollicitatieprofiel:

  • Bedrijven van de Bertelsmann Group en/of stichtingen van de Bertelsmann Foundation die toegang nodig hebben tot uw sollicitatieprofiel voor het nemen van een beslis-sing over uw sollicitatie, of waarvoor u deel uitmaakt van de wereldwijde kandidaten-pool;
  • personeelsadviseurs, wervingsbureaus die volledig of gedeeltelijk betrokken zijn bij de werving van kandidaten en/of het nemen van wervingsbeslissingen;
  • openbare instanties en instellingen, zoals arbeidsrechtbanken en handhavingsautoritei-ten die in het kader van naleving van wettelijke verplichtingen toegang moeten verkrij-gen tot het sollicitatieprofiel.

7 Worden mijn gegevens buiten de EU/EER verwerkt (doorgifte aan derde landen)?
Wanneer u hebt ingestemd met deelname aan de wereldwijde kandidatenpool, worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen. Met uw toestemming hebt u, in overeenstemming met artikel 49 paragraaf 1 (a) van de AVG, uitdrukkelijk kennisgenomen van het feit dat de doorgifte van gegevens aan derde landen geen adequate gegevensbescherming biedt op EU-niveau. U kunt hier een overzicht vinden van de bedrijven van de Bertelsmann Group die zijn gevestigd in derde landen. Meer informatie over omvang en doel van de gegevensverwerking bij deelname aan de kandidatenpool treft u aan in Hoofdstuk 5.4.1.

8 Welke privacyrechten heb ik?
U kunt uw gegevens in uw sollicitatieprofiel te allen tijde inzien. U hebt te allen tijde recht op inzage in de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen, op voorwaarde dat slechts één inzage per jaar gratis is. Wanneer uw persoonsgegevens onjuist of niet meer actueel zijn, kunt u gebruikmaken van uw recht op rectificatie. U hebt ook het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met artikel 17 of artikel 18 van de AVG. U kunt uw gegevens te allen tijde ook zelf corrigeren of wissen via uw pro-fielinstellingen. U kunt tevens recht hebben op publicatie van de door u verstrekte gegevens in een veelgebruikte en machinaal leesbare indeling (het zogeheten “recht op overdraagbaar-heid van gegevens”).
U kunt uw toestemming om in de toekomst deel uit te maken van de kandidatenpool te allen tijde herroepen door de toegang in de profielinstellingen te beperken.
In overeenstemming met artikel 21 van de AVG hebt u ook het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwer-king van uw gegevens op basis van artikel 6 paragraaf 1 (f) van de AVG. 
U hebt ook de mogelijkheid om contact op te nemen met een autoriteit voor gegevensbe-scherming en bij de autoriteit een bezwaar in te dienen. De competente autoriteit voor Ber-telsmann SE & Co KGaA is de
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Overige autoriteiten voor gegevensbescherming van individuele deelstaten en lidstaten van de EU vindt u hier. U kunt ook contact opnemen met de in uw land verantwoordelijke autori-teit voor gegevensbescherming.

9 In welke mate wordt er gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvor-ming of profilering?
Bij de verwerking van uw gegevens in de sollicitatieportal wordt geen gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Versie: 2.2, Gepubliceerd op 8 december 2020

U kunt versie 1.0 van de privacyverklaring hier downloaden.

U kunt versie 2.0 van de privacyverklaring hier downloaden.

U kunt versie 2.1 van de privacyverklaring hier downloaden.